1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności aplikacji mobilnej definiuje sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej „mcr Tech System”. Wszystkim użytkownikom aplikacji mobilnej „mcr Tech System” przedstawiamy informacje o zakresie danych, w tym danych osobowych przetwarzanych przez aplikację mobilną, dostępną na platformach Android oraz iOS. Poprzez „użytkowników”, rozumiemy osoby, które zainstalowały aplikację mobilną na urządzeniu mobilnym i korzystają z udostępnionych w ramach aplikacji mobilnej funkcjonalności, w tym osoby uprawnione przez naszych klientów. Wydawcą aplikacji mobilnej jest spółka mcr Tech Lab sp. z o.o.

2. Dostęp do zasobów przez aplikację mobilną

Aplikacja mobilna może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym, m. in.:

  • danych technicznych urządzenia – na potrzeby zainstalowania aplikacji na urządzeniu,
  • pamięci wewnętrznej – na potrzeby zapisywania i pobierania danych na i z urządzenia
  • lokalizacji – na potrzeby poprawnego działania mapy z punktami serwisowymi
  • aparatu fotograficznego – na potrzeby dokumentowania wykonanych prac serwisowych

W celu m.in.:

  • umożliwienia weryfikacji tożsamości użytkowników i przesłania im spersonalizowanej informacji dotyczącej wykonywanych prac serwisowych
  • dostarczenia adresów punktów serwisowych
  • skanowania kodów QR
  • dodawania przypomnień o terminach serwisów
  • wykonywania/ dokumentowania prac serwisowych

Aplikacja mobilna zbiera dane osobowe i informacje o aktywności użytkowników, które zostają wykorzystane do świadczenia usług serwisowych na podstawie umowy zawartej z użytkownikiem aplikacji. Daną osobową jest informacja, przy pomocy której możemy zidentyfikować użytkownika, w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy.

Aplikacja mobilna wykorzystuje również inne informacje zgodnie z ustawieniami systemu operacyjnego urządzenia użytkownika, np. dane techniczne lub koordynaty geograficzne. Użytkownik może wyłączyć wykorzystywanie innych informacji w ustawieniach urządzenia Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych instrukcjach producentów oprogramowania Android, iOS.

3. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest spółka mcr Tech Lab sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku(adres: ul. Arenda Dickmana 12, 80-339 Gdańsk), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000986231, NIP: 5842821869.

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@mcrtechlab.pl oraz korespondencyjnie na adres administratora danych osobowych (z dopiskiem „dane osobowe:”).

Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej „RODO”.

W przypadku użytkowników aplikacji „mcr Tech System” dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z zarejestrowanego konta użytkownika aplikacji „mcr Tech System”. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

Dane osobowe mogą być ujawniane i udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim, którymi mogą być podmioty, którym 3DV Risk sp. z o.o. powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu o umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, a także podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia przez Państwa konta użytkownika w aplikacji „mcr Tech System” lub do momentu skorzystania przez Państwa z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie wynika z udzielonej zgody, bądź wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną zgodę, wszystkie udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być wycofane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownikom przysługuje prawo żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a brak ich podania skutkuje brakiem możliwości korzystania z aplikacji „mcr Tech System”.

Administrator zapewnienia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

4. Postanowienia końcowe

Użytkownik instalując aplikację mobilną, akceptuje zasady opisane w niniejszej polityce prywatności.

W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności użytkownik nie ma możliwości zainstalowania aplikacji mobilnej i korzystania z jej funkcjonalności.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, zapewniając, że prawa użytkownika określone w niniejszym dokumencie nie zostaną ograniczone bez jego zgody.

Wszelkie zmiany polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej administratora.